Jeppo församlingshem

Jeppo församlingshem

Kyrkvägen 112 , 66850 Jeppo

Evenemang

sö 18.4 kl. 8.00

Kyrkvägen 112, 66850 Jeppo

Söndagskola i Jeppo fh

Söndagsskola ordnas i Jeppo församlingshem varje söndag kl. 10