FÖRSAMLINGENS DATASKYDD

EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft 25.5.2018. Enligt förordningen har en privatperson rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter. Man har rätt att få tillgång till vilka uppgifter som registrerats, och i vissa fall har man rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Förordningen beaktas också i kyrkans olika verksamhetsformer.

Kyrkan har rätt och skyldighet att föra lagstiftade uppgifter om medlemmarna och registrera t.ex. dop, konfirmationer, adresser och uppgifter som behövs för begravningsplatserna. Församlingen följer förordningen och lagstiftningen för andra verksamhetsformer. 

Registeransvarig: Nykarleby församling, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 Nykarleby, nykarleby.forsamling@evl.fi, tfn 040-3100410.

Kontaktperson:  Kyrkoherde Mats Edman, tfn 040-8687045

Dataskyddsombud

Nykarleby församling har ett dataskyddsombud som bl.a. fungerar som kontaktpunkt för begäranden från enskilda personer beträffande behandlingen av deras personuppgifter och utövandet av deras rättigheter. Du kan naturligtvis också kontakta församlingens kansli eller kyrkoherde.

Kontakter till Dataskyddsombudet

Kustens IT, dataskyddsombud Rauno Saarnio, Ebba Braheesplananden 2, 68100 Jakobstad.                                                              

e-post: gdpr.kustensit@evl.fi  

tfn: 0403100467

 

Exempel på personuppgifter

- namn och efternamn
- hemadress
- e-postadress såsom namn.efternamn@företag.com
- id-kortsnummer
- platsinformation (t.ex. platsfunktionen på en mobiltelefon)
- IP-adress

Du har rätt till

- information om behandlingen av dina personuppgifter
- att få tillgång till de personuppgifter som finns om dig
- att be att inkorrekta, felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas
- att begära att personuppgifter raderas när de inte längre behövs eller om behandlingen är olaglig
- att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte eller baserat på skäl rörande din personliga situation
- att kräva begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter i specifika fall
- att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och skicka dem till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”)
- att begära att beslut baserade på automatiserad behandling som rör dig eller på ett betydande sätt påverkar dig och som är baserade på dina personuppgifter fattas av fysiska personer, inte bara av datorer. Du har också i det här fallet rätt att uttrycka din åsikt och att bestrida ett beslut.

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta församlingen eller församlingens dataskyddsombud. Om församlingen inte kan uppfylla din begäran måste anledningen till detta anges. Du kan bli ombedd att tillhandahålla information för att bekräfta din identitet för att utöva dina rättigheter.

 

Hur hanterar vi personuppgifter?
1. Utförandet av lagstadgade uppgifter, såsom skötsel av medlemsregistret och begravningsväsendet t.ex. vigsel, dop eller begravningar.
Vi använder personuppgifterna för att säkerställa verksamheten. De personuppgifter som samlas in är: kontaktuppgifter, personsignum, församlingstillhörighet, familjeförhållanden.

2. Avtal genom vilket personen och församling överenskommer om en tjänst och faktureringen av den.
Tjänsten kan vara t.ex. inlösen eller förlängning av gravrätt, gravskötsel, uthyrning av lokaler eller någon annan tjänst som faktureras enligt prislista eller offert. Vi använder kontaktinformation för att fullfölja avtalet.

3. Att en person anmäler sig för ett evenemang, ett läger, en resa, en klubb eller annan verksamhet som kräver anmälning.
Vi använder personuppgifter för deltagarförteckningen, för att trygga säkerheten och för eventuell fakturering. Den information som samlas in är: kontaktinformation (vid behov information om och till vårdnadshavare), allergier och annan information som kan påverka personens hälsa och säkerhet.

4. Behandling inom diakoni-verksamheten t.ex. ansökan om ett diakoni- eller annat bidrag.
Vi använder personuppgifterna i beslutsfattandet. De personuppgifter som samlas in är: kontaktuppgifter, vid behov uppgifter om ekonomisk- eller levnadssituation, tidsbokningar, personliga besök och annan information som behövs för att kunna stöda och hjälpa.

5. Förtroendevalda.

 I registret över förtroendevalda registreras kontaktuppgifter samt konto- och personuppgifter som behövs för eventuell utbetalning av ersättning.

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du som registrerad rätt att få tillgång till dina personuppgifter, information om behandlingen, rätta och ändra felaktiga uppgifter, rätten att bli bortglömd (radering av personuppgifter), begränsa behandlingen och rätt göra en invändning mot behandling och inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande och veta om uppgifterna används för att stödja profilering.

Vi använder inte personlig data för profilering, automatiskt beslutsfattande eller säljer personuppgifter för direkt marknadsföring.