Diakoniarbetare
Gustav Adolfsgatan 5
66900 Nykarlby

Områdena Nykarleby och Munsala