Nykarleby församling söker en

FÖRSAMLINGSMÄSTARE

Församling har ca 5800 medlemmar och drygt 20 medarbetare.

Vi söker dig som vill tjäna som församlingsmästare med Munsala som tjänsteställe

I arbetsuppgifterna ingår följande:

 • Till uppgifterna inom hela verksamhetsområdet hör att:

  -                           ansvara för byggnadernas skötsel, underhåll och uppvärmning;

  -                           sköta fastigheternas uteområden, gravgårdens uteområden vintertid

  -                           ansvara för maskiner, arbetsredskap, AV-utrustning och deras underhåll;

  -                           ansvara för fastigheternas avfallshantering;

  -                           göra planer, initiativ och förslag för att utveckla ansvarsområdet;

  -                           bereda och verkställa ärenden som hör till ansvarsområdet för de organ som besluter i dessa frågor;

  -                           årligen sätta upp ett budgetförslag för sitt ansvarsområde, ansvara för budgetuppföljningen och uppgöra en verksamhetsberättelse över föregående år;

  -                           utföra uppgifter som tilldelas av kyrkorådet eller annan överordnad samt övriga uppgifter som hör till ansvarsområdet;

  -                           vara kontaktperson till utomstående instanser inom sitt ansvarsområde;

  -                           ansvara för fördelningen av församlingens nycklar, och att föra förteckning över dessa.

  Förutom ovannämnda uppgifter ingår att:

  i kyrkan:

  -                           förbereda och biträda vid gudstjänster, förrättningar och sammankomster;

  -                           ansvara för öppnande och stängande av dörrar;

  -                           ombesörja vården av textilier och inventarier samt föra förteckning över dessa;

  -                           ansvara för städning;

  -                           sköta klockringning och tornur samt underhållet av dessa.

                               i traktorgaraget/snickeriet:

  -                           ansvara för städning inom- och utomhus;

  -                           ombesörja skötseln av inventarier och arbetsredskap och föra förteckning över dessa

  vid gravgården:

  -                           vintertid ansvara för städning, inklusive byggnaderna

  -                           ombesörja skötseln av inventarier och arbetsredskap och föra förteckning över dessa;

  -                           vid behov ansvara för mottagandet och uppbevaringen av avlidna;

  -                           ansvara för att området vintertid (november – april) sköts på behörigt sätt och med iakttagande av givna stadganden, bestämmelser och instruktioner;

  -                           ansvara för att bokföringen över gravar och gravsatta förs enligt kyrkolagen, kyrkoordningen och reglementet för begravningsväsendet;

  -                           ansvara för att lediga gravplatser anvisas, att inlösta gravar anvisas enligt en fastställd karta och att tillräckliga föreskrifter och råd ges om gravarna och skötseln av dem;

  -                           uppgöra gravskötselavtal och föra förteckning över dessa, samt under sista avtalsåret meddela avtalsparten att avtalet upphör;

Behörighetskrav är examen på yrkeshögskolenivå. Lön enligt kyrkans kollektivavtal (KyrkTak) kravgrupp 402.  Arbetet inleds 1.9.2022 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd.

Fritt formulerad ansökan med CV skall vara inlämnad senast 31.7 kl. 16.00 till nykarleby.församling@evl.fi eller till Kyrkorådet i Nykarleby församling, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 Nykarleby.

Ytterligare information ges av kyrkoherde Mats Edman 0408687045